Mẫu mô tả công việc

Gửi các đơn vị trong mẫu mô tả công việc để viết theo yêu cầu của Thầy Việt.

Đề nghị các đơn vị viết theo mẫu và gửi về email của phòng Lao động Tiền lương (daophuc80@gmail.com).

Thời hạn để nộp đến hết ngày 16/10/2015.

Tải về:

Bao cao Ghi MTCV

00.Ky nang NNgu-Tin hoc

1.0.Mau Mo ta Cong viec