Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2013

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của CTY TNHH MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang năm 2013.

Tải về: Báo cáo giám sát xếp loại đã KT 2013