Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014

Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014

Tải về: Quỹ tiền lương thực hiện 2013 – Quỹ tiền lương kế hoạch 2014

             Thuyết minh lương 2013 – Kế hoạch 2014