Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2013 Cty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang (đã được kiểm toán).

Tải về: Báo cáo kiểm toán CTN Kiên Giang 31.12.2013