Cách tính hóa đơn tiền nước

Tính toán cụ thể 1 hóa đơn tiền nước:

Đơn giá tiền nước (không thuế) = Đơn giá tiền nước (có thuế)/(1+ thuế suất)
-Thành tiền = Đơn giá (không thuế) x m3(theo mục đích sử dụng).

– Tiền thuê bao (chưa thuế) : 6.000 đ/tháng(có nhiều giá trị thuê bao và được tính dựa trên giá trị của đồng hồ).

-Thuế suất:
+ Thuế suất sản phẩm nước: 5%
+ Thuế suất dịch vụ: 10%
+ Thuế suất phí nước thải: 0%
-Tiền thuế VAT = Tiền nước x 5% + thuê bao x 10%

-Cộng phần cấp nước = Tiền nước + Tiền thuế + Thuê bao

-Phí nước thải sinh hoạt: m3 tiêu thụ x 6%(đơn giá nước sinh hoạt chưa bao gồm thuế)

Tổng số tiền phải trả = Phần cấp nước + phí nước thải