• Giới thiệu chung

    01/07/2014@16:56

    Giới thiệu » Giới thiệu chung Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang là một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hạch tốn kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính với chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tiền thân của Công ty Cấp nước Kiên […]