• Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước

    05/07/2014@05:54

    Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước được quy định tại điều 7 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau: 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A ghi chỉ số đồng hồ nước, kiểm tra hệ thống […]