• Kế hoạch cấp nước an toàn

  10/08/2014@06:40

  Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của một đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường. Tài nguyên nước là thành phần chủ […]

 • Nước uống thế nào là sạch ???

  05/07/2014@05:37

  Nước uống thế nào là sạch ??? Quan niệm về mức độ sạch của nước uống thay đổi theo từng thời kỳ, tuỳ thuộc vào nhận thức, phong tục, tập quán và mức độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của các cộng đồng. Tuy vậy, có thể nói “Nước uống sạch là […]

 • Cách kiểm tra hệ thống nước khi khối lượng nước sử dụng trong tháng bất thường

  Cách kiểm tra hệ thống nước khi khối lượng nước sử dụng trong tháng bất thường Trường hợp phát hiện khối lượng nước sử dụng trong tháng tăng đột biến, khách hàng có thể tự kiểm tra hệ thống nước theo trình tự sau. Trường hợp phát hiện khối lượng nước sử dụng trong tháng […]