Chuyển khoản

Chuyển khoản

Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản số 102010000326346, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

– Quá thời hạn thanh toán Bên A sẽ thực hiện ngừng dịch vụ cấp nước theo khoản 02 điều 45 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

– Nếu trả chậm tiền nước quá 01 tháng so với thời hạn thanh toán, Bên B sẽ phải trả cả tiền lãi của khoản tiền trả chậm với lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại quy định trong hợp đồng.