Nếu công tơ nước của nhà tôi có hiển thị như sau: 01205. Số cuối cùng tức là số 5 là số chạy, nhưng nó không hiển thị là chữ số màu đỏ, mà tất cả các chữ số đều là màu đen Vậy tôi muốn biết, nếu như thế thì số nước nhà tôi sẽ là 1205 m3 nước hay là 1?

Trả lời:

Băng số của đồng hồ nước cỡ 15 ly mà Công ty đang lắp đặt cho khách hàng thường hiển thị 4 số màu đen và 1 hoặc 2 số màu đỏ (tùy theo loại đồng hồ). Do khách hàng không nêu rõ loại đồng hồ mà Quý khách muốn hỏi hoặc địa chỉ sử dụng nước (nếu là đồng hồ do Công ty lắp đặt) nên chúng tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi của Quý khách. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, tất cả chữ số màu đen thể hiện trên mặt số đồng hồ sẽ đọc ra khối lượng sử dụng đến hàng đơn vị (m3), phần chữ số màu đỏ tiếp theo sẽ thể hiện 1/10 m3 khối lượng đã sử dụng.