Nhân viên thu tiền đến nhà thu tiền bao nhiêu lần 1 tháng?

Trả lời:

Tùy từng trường hợp cụ thể, nhân viên thu tiền nước sẽ có số lần đến nhà khách hàng khác nhau. Nếu khách hàng vắng nhà nhân viên thu tiền nước sẽ đến nhà nhiều lần cho đến ngày qui định cúp nước, nhân viên thu tiền sẽ ngưng đến và trình lãnh đạo đơn vị quyết định có cúp nước hay không. Tuy nhiên trên thực tế nhân viên thu vẫn tiếp tục cố găng đến nhà khách hàng khi có điều kiện.

Nếu gặp khách hàng, vì lý do nào đó khách hàng chưa thanh tóan tiền nước, nhân viên thu tiền phải đến tối thiểu 2 lần. Trên thực tế nếu khách hàng không có truyền thống chậm thanh tóan tiền nước, nhân viên thu tiền sẽ đi nhiều lần hơn.