Thanh toán tại nhà

Thanh toán tại nhà

Hàng tháng, theo định kỳ nhân viên của Bên A sẽ đến ghi chỉ số đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước của Bên B để xác định lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc đồng hồ nước không hoạt động do hư hỏng không phải do cố ý mà Bên B vẫn sử dụng thì Bên A sẽ tính lượng nước tiêu thụ theo mức trung bình của 03 tháng liền kề trước trước đó, nếu hệ thống ống nhánh mới lắp đặt sẽ được tính 4m3/tháng cho 01 người sử dụng.

Đồng tiền thanh toán : bằng tiền đồng Việt Nam.

Thời gian và địa điểm thanh toán : hàng tháng Bên A sẽ cử nhân viên đến thu tiền nước tại địa chỉ của Bên B.

Mỗi thu ngân phải thu nhiều hóa đơn nên rất mong khách hàng tạo điều kiện để người thu hoàn thành tốt nhiệm vụ.