Thông báo mời thầu

Kiên Giang, ngày    tháng 08 năm 2013

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu.

Gói thầu số 1: Xây dựng tuyến ống truyền tải chính khu vực thị trấn Kiên Lương thuộc Dự án : Cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Kiên Lương từ công suất 5.000m3/ng.đ lên 10.000m3/ng.đ, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu (HSMT) tại Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang, số 206 Mạc Cửu – phường Vĩnh Thanh – Tp Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773. 862131; Fax: 0773. 870935.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến trước 09 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu sẽ kèm một bảo đảm dự thầu là 60.000.000 đồng (Bằng chữ : Sáu mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu bằng giấy bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt và phải gửi đến Bên mời thầu trước trước 09 giờ 00 ngày 30 tháng      08 năm 2013.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 ngày      tháng     năm 2013 tại Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang, số 206 Mạc Cửu – phường Vĩnh Thanh – Tp Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

                                                                                     BÊN MỜI THẦU.