Tin tổng quát

  • Giá nước

         14/10/2020
   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG _______ Số : 12/2016/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – T[....]

  • Quy định về phí nước thải

         13/08/2019
   Theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang v/v Ban hành chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ mô[....]

  • Giá nước

         13/08/2019
   Giá nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG _______ Số : 2299/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ[....]