Tin tổng quát

    • Giới thiệu chung công ty

            13/08/2019
      Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang là một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chí[....]