Chi tiết bài viết

Kết quả kiểm nghiệm tháng 8 năm 2022

15/09/2022 09:25:46

Kết quả kiểm nghiệm Nhà máy nước Rạch Giá và các Trạm cấp nước tháng 8/2022