Chi tiết bài viết

Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước

27/08/2019 06:16:03

Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước được quy định tại điều 7 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A ghi chỉ số đồng hồ nước, kiểm tra hệ thống nước trong nha khi cần thiết. Có quyền kiểm tra, giám sát việc ghi chỉ số đồng hồ nước của bên A.

2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền nước ghi trong hóa đơn, bao gồm chi phí nước thải sinh hoạt.

Quá thời hạn thanh toán Bên A sẽ thực hiện ngừng dịch vụ cấp nước theo khoản 2 điều 45 của Nghị Định 117/2007/NĐ-CP (Được quy định tại mục 5 điều 5 tại Hợp Đồng Dịch Vụ Cấp Nước).

Nếu trả chậm tiền nước quá 1 tháng so với thời hạn thanh toán, Bên B sẽ phải trả cả tiền lãi của khoản tiền trả chậm với lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại quy định trong hợp đồng (Được quy định tại mục 6 điều 5 tại Hợp Đồng Dịch Vụ Cấp Nước).