Tin tổng quát

  • Báo cáo tài chính 2015

         08/04/2020
   Báo cáo tài chính 2015 Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang   Tải về: BCTC2015

  • Báo cáo tài chính 2017

         08/04/2020
   Báo cáo tài chính 2017 Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang Tải về: BCTC2017

  • Báo cáo tài chính 2018

         08/04/2020
   Báo cáo tài chính 2018 Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang Tải về: BCTC2018

  • Báo cáo tài chính 2019

         06/04/2020
   Báo cáo tài chính năm 2019 CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG Tải về: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần [....]

  • Cấp nước an toàn

         27/08/2019
   Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của một đất [....]