Tin tổng quát

  • Báo cáo tài chính 2019

         06/04/2020
   Báo cáo tài chính năm 2019 CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG Tải về: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần [....]

  • Cấp nước an toàn

         27/08/2019
   Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của một đất [....]

  • Khởi công dự án Cấp nước đảo Phú Quốc

         13/08/2019
   Ngày 14-12, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức lễ khởi công dự án Cấp nước đảo Phú Quốc, công suất 16.500m3/ngày đêm. [....]